ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Up ] ΜΑΘΗΤΩΝ ] [ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οδηγός Παρατήρησης Μαθήματος 

Οδηγός Παρατήρησης μαθήματος σε μορφή word 

Αξιολόγηση του Ημερήσιου Μαθήματος.

 

Οδηγός Παρατήρησης Μαθήματος

Ο/Η εκπαιδευτικός προετοιμάστηκε αποτελεσματικά και έχει βάλει καθαρούς και κατανοητούς στόχους.

·            Ο/Η εκπαιδευτικός ενημέρωσε στην αρχή του μαθήματος με σαφήνεια για τους στόχους του.

·            Τα διδακτικά μέσα/όργανα ήταν ικανοποιητικά και έγκαιρα έτοιμα.

·            Το μάθημα είχε εσωτερική δομή.

·            Έχει περιληφθεί στο σχεδιασμό πρόνοια για παιδιά με διαφορετικές διδακτικές ανάγκες.

Ο/Η εκπαιδευτικός έχει καλή γνώση του αντικειμένου.

·            Ο/Η εκπαιδευτικός έχει εκτενή γνώση του διδακτικού αντικειμένου.

·            Τα διδακτικά μέσα είναι κατάλληλα για το θέμα.

·            Οι γνώσεις που δόθηκαν είναι κατάλληλες και ενδιαφέρουσες για τους μαθητές.

Οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν έδωσαν σε όλα τα παιδιά τη δυνατότητα να μάθουν αποτελεσματικά.

·            Το μάθημα έχει συνδεθεί με προηγούμενο μάθημα ή γνώση.

·            Οι γνώσεις, ιδέες και εμπειρίες των παιδιών έχουν χρησιμοποιηθεί σαν βάση.

·            Χρησιμοποιήθηκε ποικιλία δραστηριοτήτων και τεχνικών προβληματισμού.

·            Οι οδηγίες και επεξηγήσεις ήταν σαφείς και συγκεκριμένες.

·            Ο/Η εκπαιδευτικός ενέπλεξε όλα τα παιδιά, τους έδινε σημασία και ανταποκρινόταν κατάλληλα.

·            Υπήρχε ενθάρρυνση για ψηλά επίπεδα προσπάθειας, ακρίβειας και εκτέλεσης.

·            Χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλες μέθοδοι για διαφοροποίηση.

·            Έγινε σύνδεση με άλλες σχετικές αρχές.

Υπήρξε σωστή διοίκηση της τάξης και ψηλά επίπεδα πειθαρχίας.

·            Κανονικός έπαινος για ψηλά επίπεδα προσπάθειας και επιτευγμάτα.

·            Οι παρατηρήσεις για χαμηλά επίπεδα συμπεριφοράς ή προσπάθειας γίνονται στη σωστή ώρα.

·            Όλοι οι μαθητές αντιμετωπίζονται δίκαια, με ίση έμφαση σε όλα τα επίπεδα ικανοτήτων.

Η εργασία των παιδιών αξιολογείται εκτεταμένα.

·            Η κατανόηση αξιολογείται με τις ερωτήσεις του εκπαιδευτικού, στη διάρκεια του μαθήματος.

·            Λάθη και παρανοήσεις γίνονται αντιληπτά και χρησιμοποιούνται για να  διευκολύνουν τη μάθηση.

·            Τα παιδιά έχουν αποκτήσει δεξιότητες για να μπορούν να βελτιώνουν την απόδοσή τους και την απόδοση των φίλων τους.

Αποτελεσματική μάθηση

·            Οι μαθητές ήταν πλήρως απασχολημένοι στη διάρκεια του μαθήματος και έχουν κάμει πρόοδο.

·            Οι μαθητές κατανόησαν πλήρως ποιες ήταν οι προσδοκίες από αυτούς στο μάθημα.

·            Τα μαθησιακά αποτελέσματα  ήταν σύμφωνα με τα προσδοκώμενα στην αρχή του μαθήματος.

·            Τα παιδιά εκτελούσαν την εργασία τους σε κατάλληλο τέμπο.

Αποτελεσματική χρήση χρόνου και διδακτικών μέσων.

·            Αξιοποιήθηκε ο χρόνος. Αποκτήθηκαν γνώσεις από το μάθημα.

·            Διατηρήθηκε καλός ρυθμός.

·            Έγινε καλή χρήση κάθε διαθέσιμης υποστήριξης.

·            Χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα διδακτικά μέσα.

Πλήρης ενίσχυση της μάθησης.

·            Οι στόχοι ήταν ξεκάθαροι και σχετικοί με τη διδακτική ενότητα.

·            Έγινε ανασκόπηση του μαθήματος στο τέλος

·            Ενθαρρύνθηκε κατ οίκον εξάσκηση ή εργασία, αν χρειαζόταν.

Οι πυλώνες του Αναλυτικού Προγράμματος ήταν εμφανείς.

·            Αποκτώ και βελτιώνω δεξιότητες

·            Διαλέγω και χρησιμοποιώ

·            Γνώση και κατανόηση φυσικής κατάστασης και υγείας.

·            Αξιολόγηση και βελτίωση του εαυτού μου και των άλλων.

 

Eπιστροφή

 

Αξιολόγηση του Ημερήσιου Μαθήματος.

 Το καθημερινό μάθημα, είναι η βασική μονάδα του προγράμματος της Φ.Α., από την επιτυχία του οποίου, θα εξαρτηθεί σίγουρα και η επιτυχία του όλου προγράμματος. Πιο κάτω ακολουθούν ερωτήσεις πάνω στις οποίες μπορείτε να στηριχτήτε για να αξιολογήσετε ένα ημερήσιο πρόγραμμα.

 1. Έχουν καθοριστεί με σαφήνεια συγκεκριμένοι στόχοι για το μάθημα;
 2. Οι δραστηριότητες είναι κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων;
 3. Οι δραστηριότητες είναι κατάλληλες για το επίπεδο των παιδιών;
 4. Είναι οι δραστηριότητες ενδιαφέρουσες για τα παιδιά ;
 5. Η επιλογή των δραστηριοτήτων φανερώνει πρόοδο από το προηγούμενο μάθημα;
 6. Οι δραστηριότητες, που επιλέγηκαν έδωσαν τη δυνατότητα, για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή ολόκληρης της τάξης;
 7. Έχει ληφθεί πρόνοια ώστε τα παιδιά που δε συμμετέχουν ενεργητικά, να έχουν κι αυτά κάποια συμμετοχή στο μάθημα;
 8. Είναι ξεκάθαρα τα σημεία που τονίστηκαν μέσω της επίδειξης;
 9. Είναι οι οδηγίες και οι επεξηγήσεις καθαρές και ακριβείς;
 10. Έγινε καλός σχεδιασμός για τη σωστή τοποθέτηση των οργάνων;
 11. Έχουν καθοριστεί σωστά οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν;
 12. Παρέχεται στα παιδιά η δυνατότητα για αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση;
 13. Πόση ελευθερία και επιλογή είχαν τα παιδιά;
 14. Έγιναν διευθετήσεις για την αξιολόγηση;
 15. Υπήρχαν προβλήματα πειθαρχίας και αν ναι γιατί υπήρξαν;
 16. Επιτεύχθηκαν οι στόχοι μας;

Στέλιος Στυλιανού    

                                        «Η φυσική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο»

                                                                                                 Λευκωσία 1997

 Eπιστροφή